top of page

Praktijk Flowing/ Algemene Voorwaarden

KvK nr. 71231099

Voor het maken van een afspraak of het stellen van vragen kun je telefonisch contact met mij opnemen of per mail. Het is mijn intentie om binnen werkdagen 24 uur te reageren op jouw vraag of reservering.

Het adres van de praktijk is: Jan Gijzenkade 230 I, 2022 DS, Haarlem. Elke persoonlijke afspraak begint met een kort intakegesprek, waarbij de coachingstrajecten, TRB ® en BRTT ® sessies en Bach Bloesem consulten voorafgegaan worden door een uitgebreid intakeformulier. 

Voor mij geldt een beroepsethiek. Alles wat we bespreken, behandel ik als vertrouwelijk. Ik bewaar jouw gegevens volgens de privacyrichtlijnen, die je kunt vinden onder punt 9. 

 

1. Voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, betreffende het deelnemen aan een sessie, consult, behandeling, combi-behandeling, coachingstraject of een evenement, lezing of training bij Praktijk Flowing. Bij reservering en bevestiging per mail gaat de cliënt automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Praktijk Flowing.

2. Client/opdrachtgever

 

Een cliënt of opdrachtgever is een persoon of bedrijf die een sessie, consult, behandeling, combi-behandeling of coachingstraject of een evenement, lezing of training boekt bij Praktijk Flowing of hieraan deelneemt, hierna te noemen ‘cliënt’ of ‘opdrachtgever’. Ingrid van Lammeren als eigenaar van Praktijk Flowing werkt uit naam en hoofd van deze praktijk, als zodanig hierna te noemen als ‘Praktijk Flowing’ .

3. Diensten

 

3.1 Dienst

Een dienst is een sessie, consult, behandeling, combi-behandeling, coachingstraject, of een evenement, lezing of training die tot stand komt door het maken van een reservering door cliënt/opdrachtgever via mail of per telefoon bij Praktijk Flowing. Een reservering is pas definitief als deze wordt bevestigd via mail door Praktijk Flowing.

3.2 Reserveren

Omdat een sessie, consult, combi-behandeling of coachingstraject wordt voorafgegaan door een uitgebreide intake en een goede voorbereiding vraagt van zowel cliënt als Praktijk Flowing en voor een sessie, consult, behandeling, combi-behandeling of coachingstraject voldoende tijd moet worden ingepland wordt uitsluitend gewerkt op afspraak. De sessie, het consult, de behandeling, combi-behandeling of het coachingstraject wordt via e-mail/telefoon gereserveerd. Via de mail wordt een bevestiging van de reservering voor de aanvraag verstuurd. Door de verzending van de mail met bevestiging komt de overeenkomst tot stand.

Mogelijkheden en offertes voor een evenement, lezing of training kunnen worden opgevraagd via mail. Wanneer op een door Praktijk Flowing uitgebrachte offerte positief wordt gereageerd en de aanvraag wordt bevestigd via mail is de overeenkomst tot stand gekomen.

3.3 Prijzen en betaling

Prijzen zijn inclusief BTW, indien van toepassing. Praktijk Flowing is gerechtigd de prijzen op ieder moment te wijzigen. De prijs voor een reservering geldt zoals overeengekomen en in de reservering is vermeld. Typefouten zijn hierin voorbehouden. 

Betaling geschiedt direct na de behandeling in de praktijk. Dit kan contant, per pin of betaalverzoek. De coachingstrajecten of combi-behandelingen worden in zijn geheel betaald in de praktijk nadat de eerste behandeling heeft plaatsgevonden. 

Voor evenementen, lezingen of trainingen wordt een factuur gestuurd, die binnen 30 dagen na factuurdatum dient te worden voldaan per bankoverschrijving.

3.4 Annulering, wijziging of afmelding

Afmelding voor een geboekte sessie, consult, behandeling of coaching dient uiterlijk 48 uur vóór aanvang van de betreffende afspraak te geschieden per mail via info@praktijkflowing.nl. In geval dat de cliënt zich niet tijdig afmeldt, is Praktijk Flowing gerechtigd de prijs van de geboekte sessie, consult, behandeling of coaching in rekening te brengen dan wel de afspraak te laten vervallen indien reeds betaald is, zonder dat aanspraak wordt gemaakt op het inhalen van de afspraak of enige andere compensatie.

Een coachingstraject of combinatiebehandeling wordt afgenomen voor de gehele duur van het traject of pakket en dient in zijn geheel te worden afgenomen binnen de afgesproken termijn van 3 maanden. Of wanneer in overleg met Praktijk Flowing daar andere afspraken over zijn gemaakt. Wanneer een cliënt een traject is gestart of een combi-behandeling wordt het gehele traject betaald bij de eerste afspraak; tijdens een traject of combi-behandeling kan geen financiële aanspraak meer gemaakt worden op het deel van de behandeling of het traject dat nog niet plaats heeft gevonden.

Voor evenementen, lezingen of trainingen kan tot 5 dagen voor het betreffende evenement, lezing of training kosteloos worden geannuleerd. Binnen 5 voor aanvang van het geboekte evenement, lezing of training is Praktijk Flowing gerechtigd het volledige bedrag in rekening te brengen.

Afmelding voor afspraken dient op de daartoe door Praktijk Flowing aangewezen wijze te geschieden. 

 

3.5 NO-show of te laat komen

In het geval dat de cliënt niet verschijnt, is Praktijk Flowing gerechtigd de prijs van de geboekte sessie, het consult, de behandeling of coaching in rekening te brengen dan wel de afspraak te laten vervallen indien reeds betaald, zonder dat aanspraak wordt gemaakt op het inhalen van de afspraak of enige andere compensatie en indien niet reeds betaald, de kosten voor de betreffende sessie, consult, behandeling of coaching in rekening te brengen. In geval dat de cliënt te laat verschijnt, is Praktijk Flowing gerechtigd de geboekte afspraak ter plekke in te korten, waarbij de cliënt wel het bedrag voor de volledige sessie, consult, behandeling of coaching is verschuldigd.

4. Combi-behandelingen/coachingstrajecten

 

4.1 Betaling/reserveren

Bij betaling van de workshop/cursus gaat de cliënt automatisch akkoord met de verbonden voorwaarden van Praktijk Flowing en is de reservering voor het gehele (combi)behandel- of coachingstraject definitief.

4.2 Duur

De cliënt schrijft zich in voor het volledige traject van de betreffende coaching of behandeling.

4.3 Annuleren

Annuleren van de ingeschreven combi-behandeling of traject is mogelijk tot 48 uur voor aanvang van de start van de eerste afspraak die behoort tot deze combi-behandeling of coachingstraject. Bij annuleringen korter dan 48 uur voor de aanvang van de betreffende behandeling, sessie, coaching of het consult binnen een combi-behandeling of coachingstraject is Praktijk Flowing gerechtigd het volledige reguliere bedrag van de betreffende behandeling, sessie, coaching of het consult in rekening te brengen bij de cliënt. Bij annuleringen tijdens de looptijd van een combi-behandeling of coachingstraject voor de resterende behandelingen, sessies, coaching of consulten heeft cliënt geen recht op terugbetaling van de nog resterende behandelingen, sessies, coaching of consulten.

5. Gezondheid, hygiëne en ethiek

 

5.1 Deelname aan een sessie, consult, behandeling, of traject

Er wordt verwacht dat een cliënt gezond en geestelijk in staat is om veilig deel te nemen. Bij ernstige gezondheidsproblemen of contra-indicatie zoals vermeld is er een verplichting om dit te melden aan Praktijk Flowing voorafgaand aan de start van de sessie, consult, behandeling, of traject.

Cliënt/opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gemaakte keuzes.

 

5.2 Inlichting gezondheid/contra indicaties

Deelname aan de sessie, consult, behandeling, of traject geschiedt volledig op eigen risico. Cliënt/opdrachtgever is verplicht om lichamelijke en/of psychische klachten voorafgaand aan een sessie, consult, behandeling, of traject door te geven aan Praktijk Flowing. Bij twijfel of cliënt/opdrachtgever in staat is om deel te nemen neemt cliënt contact op met de huisarts en/of behandelend specialist(en) voor advies.

Voor een aantal behandelingen of sessies zijn contra-indicaties van toepassing die vermeld zijn op de website van de betreffende behandeling of sessie en die indien van toepassing per mail zijn verstrekt bij de reservering. Door een reservering te plaatsen waarvoor contra-indicaties van toepassing zijn gaat de cliënt/opdrachtgever automatisch akkoord met het gegeven kennisgenomen te hebben van deze contra-indicaties en verklaart hiermee volledige verantwoordelijkheid te nemen.

5.3 Diagnoses of medische behandeling 

De sessies, consulten, behandelingen of trajecten zijn géén alternatief voor een medische behandeling door een arts en er worden geen medische diagnoses gesteld. Er is een aantal contra indicaties waarbij geen sessie of behandeling mag worden geven, of slechts onder bepaalde voorwaarden. Bij twijfel of cliënt in staat is om hieraan deel te nemen neemt cliënt contact op met huisarts en/of behandelend specialist(en) voor advies. Als cliënt onder behandeling is van een arts of therapeut, raadpleeg deze dan voordat een reservering wordt gedaan.

5.4 Weigeren sessie, consult, behandeling of traject

Praktijk Flowing kan te allen tijde beslissen de sessie, het consult, de behandeling of het traject niet te starten of voort te zetten indien er sprake is van een onveilige of ongewenste situatie, of om hygiënische redenen.

5.5 Deelname aan de sessie/consult/behandeling/traject

De cliënt dient zich behoorlijk te gedragen, volgens algemeen aanvaarde normen. Wanneer de gedragingen van de cliënt niet behoorlijk zijn, heeft Praktijk Flowing het recht een cliënt de toegang te weigeren, zonder opgaaf van redenen.

5.6 Lichamelijk contact

De cliënt is zich ervan bewust dat een groot deel van de diensten die Praktijk Flowing aanbiedt een vorm van lichaamswerk omvat en er tijdens de behandelingsperiode fysiek contact plaatsvindt tussen de therapeut en de cliënt, waarbij de therapeut te allen tijde respectvol zal omgaan met de lichamelijke, mentale, emotionele en persoonlijke grenzen van de cliënt. De cliënt wordt geacht voorafgaand of tijdens een sessie, behandeling, coaching of traject altijd zelf zijn/haar grenzen aan te geven. 

Alles wat niet de intentie heeft van een professionele setting is niet toegestaan.


De begeleiding door Praktijk Flowing kenmerkt zich tijdens het lichaamswerk door fysiek contact en aanrakingen. Dit contact behoort vertrouwen, ontspanning en een veilige setting te bieden en vanuit deze ontspannenheid kan de cliënt intense emotionele processen aangaan. Praktijk Flowing en de cliënt die een sessie boekt zijn zich ervan bewust dat de setting afwijkt van wat gebruikelijk is in een reguliere therapeutische setting, waarin fysieke afstand tussen cliënt en therapeut gebruikelijk is. Wat expliciet niet toegestaan is seksuele toenadering zoeken/seksuele handelingen verrichten.

 

6. Aansprakelijkheid en informatieverstrekking

 

6.1 Aansprakelijkheid Praktijk Flowing

Praktijk Flowing kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor negatieve resultaten, schade en/of letsel, al dan niet als gevolg van niet volledige of verkeerde inlichting dan wel verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik. Ook kan Praktijk Flowing op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, verlies, ongevallen en/of schade van deelnemer en deelnemers eigendommen, zowel in als ook rondom de locatie waar de sessie/consult/behandeling/traject van Praktijk Flowing wordt gegeven.

6.2 Aansprakelijkheid derden

De cliënt/opdrachtgever vrijwaart Praktijk Flowing voor alle aanspraken van zichzelf en van derden ten deze.

6.3 Informatieverstrekking 

Alle informatie die door Praktijk Flowing op welke wijze dan ook wordt verstrekt, is niet bedoeld voor het stellen van een diagnose of behandeling ten aanzien van welke aandoening of klacht dan ook. Het is niet de bedoeling dat deze informatie consultatie van een arts of psycholoog vervangt. Praktijk Flowing is nimmer aansprakelijk voor het gebruik van de bedoelde informatie. De diensten zijn geen vervanging van een medische of psychologische behandeling. De cliënt/opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste interpretatie van de informatie/diensten en de andere hem ter kennis gekomen informatie afkomstig van Praktijk Flowing. 

Praktijk Flowing aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid.

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op de website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Praktijk Flowing sluit iedere aansprakelijkheid voor de op de website verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit.

7. Uitvoering van de overeenkomst

Praktijk Flowing voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit.

Praktijk Flowing heeft met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Praktijk Flowing het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De cliënt/opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan Praktijk Flowing aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt/opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig verstrekt aan Praktijk Flowing.

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Praktijk Flowing zijn verstrekt, heeft Praktijk Flowing het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de cliënt/opdrachtgever in rekening te brengen.

8. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies, consulten of behandelingen.

In geval van beëindiging van een overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven de bedoelde geheimhoudingsplichten in stand.

Van de geheimhoudingsplicht mag worden afgeweken als er heldere afspraken over zijn gemaakt, met wederzijds goedvinden.

In het geval van dreigend gevaar voor zowel de cliënt/opdrachtgever als Praktijk Flowing of de samenleving, heeft Praktijk Flowing het recht de geheimhouding te doorbreken en daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

In het geval dat de wet of een daartoe bevoegde instantie verzoekt om openbaarmaking van gegevens die onder geheimhouding en vertrouwelijke informatie vallen, en Praktijk Flowing zich niet kan beroepen op verschoningsrecht, dan is Praktijk Flowing verplicht aan dit verzoek te voldoen zonder gehouden te kunnen worden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft de cliënt/opdrachtgever toestemming NAW-gegevens en telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratieve doeleinden en het e-mailadres voor communicatie-uitingen.

9. Privacyverklaring

Praktijk Flowing respecteert en bewaakt de privacy van alle bezoekers van deze website https://www.praktijkflowing.nl van (potentiële) relaties en (potentiële) klanten.

Je persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld. Deze worden uitsluitend gebruikt om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn. De gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met derden.

Praktijk Flowing houdt zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Nederland stelt. Deze privacyverklaring geldt wanneer je deze website bezoekt, wanneer je informatie aanvraagt en wanneer je een beroep doet op de diensten van Praktijk Flowing.

Je gegevens zijn vertrouwelijk en zijn alleen in te zien door en worden verwerkt door Praktijk Flowing tbv administratie (zoals bijvoorbeeld vermeld op facturen) en kunnen worden gedeeld met een extern administratiekantoor. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van gegevens.

Als je je inschrijft of aanmeldt via mail of telefoon geef je automatisch toestemming voor het gebruik van persoonlijke gegevens, nodig voor het kunnen afnemen van een van de diensten van Praktijk Flowing. Praktijk Flowing houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

10. Intellectueel eigendom

Alle door Praktijk Flowing verstrekte stukken zoals oefeningen, informatie en tips tijdens, voorafgaand of na een sessie, traject, behandeling, lezing, sessie of training, evenals gedeelde informatie via website en social media zoals blogs, uitingen of andere informatie, waaronder begrepen teksten en afbeeldingen, zijn eigendom van Praktijk Flowing en mogen niet zonder vooraf gegeven toestemming van Praktijk Flowing worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

Wanneer hier wel toestemming voor is gegeven door Praktijk Flowing mogen de betreffende stukken uitsluitend worden gedeeld met duidelijke bronvermelding.

Het is in geen enkel geval toegestaan materiaal van Praktijk Flowing te verkopen aan derden.

11. Klachten

Praktijk Flowing heeft de intentie een professionele en klantvriendelijke praktijk te zijn. Mocht je toch een klacht hebben, kan deze worden gemaild naar info@praktijkflowing.nl. 

De cliënt/opdrachtgever is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden via info@praktijkflowing.nl, bij gebreke waarvan het recht van opdrachtgever om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt.

Praktijk Flowing is aangesloten bij het CAT Collectief- Geschillen Alternatieve Therapeuten voldoet hiermee aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). Heb je een klacht over een behandeling en komen wij er niet samen uit dan kun je contact opnemen met het klachtenportaal van het CAT Collectief via https://gatgeschillen.nl.

bottom of page